Všeobecné obchodní podmínky Ploom.cz

Provozovatelem portálu Ploom.cz je společnost JT International spol. s r.o., IČO 17047587, se sídlem Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1537.

Tel: 800 88 55 22

E-mail: [email protected]

Prodejcem zboží je společnost Squadro s r.o., IČO 24839213, se sídlem Tusarova 1462/16, Holešovice, 170 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179156 (dále jen „My” nebo „Prodávající”).

Adresa provozovny: Toužimská 720, 199 00, Praha 9 - Letňany

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách Ploom.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let. Vstup osobám mladším 18 let je na stránky Ploom.cz zakázán.

1.  NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;  

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9. Zboží je veškerý sortiment, který můžete nakoupit na E-shopu. 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu nebo telefonicky.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.  

2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Z důvodu zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let je možno uzavřít smlouvu s Námi pouze po vytvoření registrace v E-shopu. Tato registrace bude zahrnovat Vaše identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození. Zadáním těchto informací potvrzujete, že se jedná o správné a pravdivé informace.

3.3. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím 

a) E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.  

b) Telefonu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků, žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat.

3.4. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít prostřednictvím E-shopu, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.5. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 

3.6. Vaši Objednávku Vám v době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy odkazu e-mailové zprávy.na internetové stránky,  Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako odkaz na internetové stránky, příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

3.8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci platí, že ve smlouvě je stanovena kupní cena, která je zjevně správná. Kvůli narovnání Vás o této skutečnosti budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce, která nahradí předchozí smlouvu. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje zejména situace, kdy chybí či přebývá cifra.

3.9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

3.11. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít prostřednictvím telefonu, je třeba, abyste telefonicky kontaktovali naši zákaznickou linku na čísle 800 88 55 22. Při monitorovaném hovoru Vás požádáme o následující informace: identifikační údaje, ověření věku, jaké zboží chcete zakoupit. Následně stvrdíte celý hovor souhlasem s objednávkou. Na základě těchto informací zašleme na Vámi sdělenou elektronickou adresu závazné potvrzení Objednávky.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Global Payments, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.globalpayments.cz/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju. V případě platby kartou online je Celková cena splatná v okamžiku potvrzení transakce.

b) Bankovní převod. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Global Payments, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.globalpayments.cz/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju. V případě platby kartou online je Celková cena splatná v okamžiku potvrzení transakce.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. 

5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží Vám bude doručeno dle Vaší volby, prostřednictvím dopravních společností.

6.2. Při převzetí zboží Vás požádáme o prokázání věkové způsobilosti prostřednictvím platného průkazu totožnosti. Bez takové verifikace Vám nemůžeme zásilku předat, jelikož se jedná o produkty určené osobám starší 18 let.

6.3. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.4. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na výdejním místě Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.   

6.5. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

6.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši nákladů na dopravu. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.8. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.9. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prohlašujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a 

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.4. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.5. Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; 

b) se vada projeví opakovaně, 

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo 

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.6. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.7. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.8. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.9. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

b) co je obsahem reklamace; 

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.10. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.11. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, můžete nám zaslat zboží na naše náklady následujícím způsobem (toto platí pouze pro reklamace, nikoliv vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě):

- zboží vhodně zabalte spolu s přiloženým reklamačním formulářem

- na webové stránce https://rmp.dpdgroup.com/015 zadejte původní sledovací číslo zásilky DPD

- potvrďte zadáním PSČ spojené se zásilkou

- napište důvod reklamace

- vyberte nabídku „Vyzvednutí na adrese“ a vyplňte adresu s časem vyzvednutí

- zkontrolujte své údaje a potvrďte vrácení zásilky

7.12. Máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 

8. ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Nad rámec Vašich zákonných práv z vadného plnění se zaručujeme, že si zboží po dobu záruční doby při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. V případě, že se tak nestane, Vám zboží vyměníme za nové nebo Vám vrátíme peníze.

8.2. Délka záruční doby činí 24 měsíců.

8.3. Záruka za jakost se vztahuje pouze na elektrické zařízení a elektrické příslušenství.

8.4. Záruka za jakost se nevztahuje na tabákové výrobky a ostatní příslušenství.

8.5. Faktura slouží jako záruční list.

8.6. V případě, že bude mít Zboží vadu krytou zárukou můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva ze záruky zasláním formuláře dostupného zde na Naši elektronickou adresu [email protected], případně osobně na adrese Toužimská 720, 199 00, Praha 9 - Letňany. Při vytknutí vady kryté zárukou je třeba zvolit, jaké právo ze záruky chcete uplatnit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit.

8.7. Pro uplatnění práv ze záruky se bod 7.11 použije obdobně.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

9.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte nad rámec § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 30 dnů od jeho převzetí Vámi nebo Vámi určenou třetí osobou odlišnou od dopravce. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem převzetí posledního kusu nebo části Zboží Vámi nebo Vámi určenou třetí osobou odlišnou od dopravce. 

9.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným Nám. Od Smlouvy můžete odstoupit i následujícími způsoby, není to však Vaší povinností:

a) vyplněním formuláře dostupného z Formulář - odstoupení od kupni smlouvy a zasláním na elektronickou adresu [email protected]. Využijete-li této možnosti, obratem Vám potvrdíme jeho přijetí v textové podobě.

b) vyplněním formuláře dostupného z Formulář - odstoupení od kupni smlouvy a doručením na adresu Toužimská 720, 199 00, Praha 9 - Letňany.

9.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, především nemůžete odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste jej porušili

9.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat nebo je Nám předat na adrese provozovny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přitom přímé náklady spojené s vrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

9.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení, na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme nebo až Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám, podle toho, co nastane dříve. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

9.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9.10. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem naleznete zde.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy [email protected] nebo zákaznické linky 800 88 55 22. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

11.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

11.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

11.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

11.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

11.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 9.11.2023

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano