Pravidla soutěží

Pravidla soutěží - Sociální sítě

Pravidla soutěží (dále jako "Pravidla")

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěží je JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1863/127, 140 00 Praha 4, IČO 17047587 zapsaná pod spisovou značkou C 1537 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěží: kontaktní formulář na webové stránce https://www.ploom.cz/

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěží, které organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

● soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi provozujícími Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

● společnosti provozující Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

● adresa pro doručování v České republice;

● soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;

● dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání, které je vždy uvedeno u soutěžního příspěvku na internetové stránce https://www.facebook.com /ploom.cz/ či na internetové stránce https://www.instagram.com /ploom.cz/ či jinou formou (dále též jen „soutěžní příspěvek“).  

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění do data, které je vždy uvedeno u soutěžního příspěvku či jinou formou. Výherce pořadatel vyhlásí vždy v soutěžním příspěvku nebo v novém příspěvku na profilech pořadatele uvedených v předchozím odstavci.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

● o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

● nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

● v rámci soutěže sdílí protizákonné, vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. 

7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez náhrady zrušit.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

● pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

● pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

● právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

● pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

● pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

● soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Richard Smola ([email protected])

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Pravidla soutěží - Web

Pravidla soutěží (dále jako "pravidla")

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěží je JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1863/127, 140 00 Praha 4, IČO 17047587 zapsaná pod spisovou značkou C 1537 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěží: kontaktní formulář na webové stránce https://www.ploom.cz/.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěží, které organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI 

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
  • adresa pro doručování v České republice;
  • soutěžící musí mít při účasti v soutěži platnou registraci na webové stránce www.ploom.cz.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Účast v soutěži je automaticky spojena s nákupem „Valentýnského balíčku“, který bude během období únor 2024 pořadatelem nabízen na e-shopu www.ploom.cz (dále též jen „soutěžní nákup“).

2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

● o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

● nesplňují podmínky pro účast v soutěži.

3. Ceny pro výherce soutěže budou pořadatelem zveřejněny prostřednictvím webových stránek www.ploom.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo ceny dle vlastního uvážení změnit. Zejména tak může učinit v případě, že původní ceny nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

4. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem na základě losování. Způsob losování výherců je na uvážení pořadatele. Soutěžící nemá nárok na přezkoumávání způsobu výběru výherců.

5. Po vylosování budou výherci kontaktování prostřednictvím emailové nebo poštovní adresy uvedené v rámci soutěžního nákupu.

6. Pokud výherce výhru odmítne je pořadatel oprávněn (nikoliv však povinen) provést nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

7. Pokud výherce výhru odmítne nebo nekontaktuje pořadatele ve stanovené lhůtě, provede pořadatel nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez náhrady zrušit.

D. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 

  • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo;
  • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
  • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
  • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
  • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

3. Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžících v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů a správou souborů cookies“. Dostupné na https://www.ploom.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju.

4. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano