Pravidla soutěží

Pravidla soutěží – Foto soutěž

Pravidla soutěží (dále jako "Pravidla")

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěží je JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1863/127, 140 00 Praha 4, IČO 17047587 zapsaná pod spisovou značkou C 1537 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěží: kontaktní formulář na webové stránce https://www.ploom.cz/

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěží, které organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

● soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi provozujícími Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

● společnosti provozující Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

● adresa pro doručování v České republice;

● soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;

● dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání, které je vždy uvedeno u soutěžního příspěvku na internetové stránce https://www.facebook.com /ploom.cz/ či na internetové stránce https://www.instagram.com /ploom.cz/ či jinou formou (dále též jen „soutěžní příspěvek“).  

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění do data, které je vždy uvedeno u soutěžního příspěvku či jinou formou. Výherce pořadatel vyhlásí vždy v soutěžním příspěvku nebo v novém příspěvku na profilech pořadatele uvedených v předchozím odstavci.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

● o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

● nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

● v rámci soutěže sdílí protizákonné, vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. 

7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez náhrady zrušit.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

● pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

● pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

● právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

● pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

● pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

● soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Richard Smola ([email protected])

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Pravidla soutěže Ploom Moment (listopad 2023)

Pravidla soutěže (dále jako "pravidla")

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1863/127, 140 00 Praha 4, IČO 17047587, zapsaná pod spisovou značkou C 1537 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěží: kontaktní formulář na webové stránce https://www.ploom.cz/.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže, organizovanou pořadatelem (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi provozujícími Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti provozující Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI, TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži aktivní osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
 • soutěžící (nebo osoba, která spolu se soutěžícím využije výhry) musí mít řidičské oprávnění sk. B a tuto skutečnost musí prokázat při přebírání vozidla;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel. V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Soutěž probíhá v termínu ode dne 1. 11. 2023 do dne 30. 11. 2023 23:59:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit následující zadání, které je uvedeno u soutěžního příspěvku na internetové stránce https://www.facebook.com/ploom.cz/ či na internetové stránce https://www.instagram.com/ploom.cz/ či jinou formou (dále též jen „soutěžní příspěvek“), tedy: 

 

 • Vyfotit a nasdílet na Instagramu fotografii (příspěvek typu statický post / reels, nikoliv story – dále jen „fotografii“) tzv. Ploom momentu (zážitek s Ploom – např. device, hosteska, pop-up stánek, reklama, nákup u SuperPloomer, aj.)
 • Zároveň označit osobu, se kterou chci jet na víkend nebo kohokoliv, s kým si užívám Ploom moment.
 • Sledovat profil @ploom.cz a v soutěžním příspěvku označit @ploom.cz.
 • Napsat hashtag #PloomMoment.

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit po dobu konání soutěže. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit více než jednou, tj. zveřejnit více fotografií. Po uplynutí doby konání soutěže budou fotografie pořadatelem vyhodnoceny. 5 nejzajímavějších soutěžních příspěvků bude vybráno pořadatelem do slosování o 1 výherce.

3. Výhru získá 1 výherce, který zcela splní podmínky soutěže, a jehož fotografie bude pořadatelem vylosována z 5 finalistů (dále jen jako „výherce“). 

Výherce pořadatel vyhlásí vždy v soutěžním příspěvku nebo v novém příspěvku na profilu Instagram.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 

 • kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí protizákonné, vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 • zobrazují na fotografiích náplně do zařízení Ploom, používání zařízení, zobrazují zařízení Ploom ve spojení s dětmi či mladistvými.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výherci dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Po vyhlášení výherce bude tento výherce kontaktován pořadatelem soutěže a je povinen reagovat nejpozději do 48 hodin takto:

 

 • napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry.

7. Pokud výherce výhru odmítne nebo nekontaktuje pořadatele ve stanovené lhůtě, provede pořadatel nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

9. Výherce získá následující výhry:

 

 • vypůjčení automobilu (SuperPloomer) (dále jen „vozidlo“) ode dne 8. 12. 2023 (od 15:00 h) do dne 10. 12. 2023 (do 16:00 h). Vozidlo bude připraveno k vyzvednutí na adrese: U&WE Advertising, F.v. Veselého 2635/15 19300 Praha 9. K odevzdání vozidla dojde na stejné adrese. Vozidlo bude poskytnuto plně nabité. Při předání vozidla bude s výhercem podepsán předávací protokol.
 • pobyt pro 2 osoby (včetně snídaně) v hotelu YARD Resort, Ke Tvrzi 7, Předboj 250 72, a to ode dne 8. 12. 2023 (od 14.00 h) do dne 10. 12. 2023 (do 10.00 h), tj. dvě noci. Součástí výhry je i voucher do hotelové restaurace v celkové výši 2.000 Kč.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez náhrady zrušit.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Richard Smola ([email protected])

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Soutěžící současně prohlašuje, že fotografie výlučně jeho výtvorem a nezasahuje do jakýchkoliv práv třetích osob; v případě, že se toto prohlášení soutěžícího ukáže být nepravdivým, bude soutěžící ze soutěže vyřazen, případně mu může být výhra pořadatelem odebrána a současně bude povinen plně na své náklady a odpovědnost nahradit jakoukoliv újmu, kterou tímto jednáním způsobil.

5. Soutěžící uděluje zasláním soutěžního příspěvku pořadateli oprávnění k výkonu práva soutěžní příspěvek užít, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech („licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě příslušné výhry. Soutěžní příspěvky, ve vztahu ke kterým se soutěžící nestanou výherci, není pořadatel oprávněn jakkoli užít a je povinen je bez zbytečného odkladu po zveřejnění výherců smazat ze všech svých datových úložišť. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli změny soutěžního příspěvku či jeho části či jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat jej do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící zasláním soutěžního příspěvku současně prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence.

6. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či facebookových stránek.

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano